دنبال زمانی بودم که برای چند لحظه هم که شده حالم خوب باشه وبیام اینجا و بگم جای نگرانی نیست اگر کسی نگران من هست !

هرچه نشستم و دست راستم رو روی دست چپم گذاشتم و این پامو رو،اون پام کردم ، اون زمان رو پیدا نکردم  .فقط مِن باب آروم کردن  دل بهونه گیر و خسته ام ، اومدم دو کلوم حرف بزنم که حرفامم پرید ...

خدایا آشوبم ، آرومم کن....

/ 0 نظر / 22 بازدید