خیلی بدتر شده ام 

بدحال

بد احوال

بد قلق

بد قول

بی اعتماد

بی حس

بی انگیزه 

بی تفاوت

پرازاشک

پراز آه 

پراز ناله 

به خدایت بگو 

به من سری بزند

بگو

دخترک پریشان است 

کارواجبی دارد

بگو

خون ِ دلش بند نمی آید ...

/ 0 نظر / 26 بازدید