+*_=_

*یک وقتهائی هست (که از قضا این یک وقتهای زندگی ما ، خیلی زیادهست!)توی زندگی آدم که ازهر طرف؛چپ و راست ،بالا وپائین ، شرق وغرب وشمال و جنوب و در و دیوار وخلاصه ازتمااااااااااام جهات کره  ی زمین ، برایت می بارد ...آی می بارد آی می بارد ،می بارد و تا پدرکه سهل است ، تا پدر پدرپدر هانصدو هفتادوهفتمین نسل قبل ترت را هم جلوی دیدگانت نیاورد و نگوید که ببین این پدرپدرپدرهانصدو هفتادوهفتمین نسل قبل تر توست،دست برنمیدارد...

اوضاعی دارم بس ناجوانمردانه دوستان، تازه شم نمیدانید ،تقاضا داده ام این جَدی که امروز جلو ی چشمم بود را معرفی کنند تاببینم چند تای دیگرمانده  به هانصدوهفتادوهفتمین شان،بعد ازلختی ، خبررسید، ایشان علی الحساب ازهمان دم و دول ها ی ابتدائیشان بوده! یاخدااااااااا، رحم لطفا!

** به نظرمن خدا بهترین کاری که توی طبیعت انجام داده این بوده که فصلی به نام پائیز رو طراحی کرده ! زبس روح برانگیز ه این فصل!

هرچند" هی روزگار "،هی های زیادی ازته اعماق وجود آدم بلند میشه وقتی سردی دستهات رو ،یا جیب پالتوت گرم میکنه ،  یا "ها" های نفس خودت !..

اصن حالا که این طوریاس از همین الانش که روز اولشه ،هی روزگارهـــــــــــــ ــــــــی!

+ سمیه ; ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; ۳۱ شهریور ۱۳٩۱