خطی که شما باشی!

   

        قانون اثبات شده ایست که این دوخط هرگز به هم نمیرسند،

        مگر اینکه یکی یا هردوی آنها بشکنند،

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ومن* می گویم ، هیچ رقمه  نمی ارزد که بشکنی ، تا برسی!

     

    

 

 *درنظرداشته باشید که من کم الکی نیستم ! :دی باحساب کتاب ودم ودستکم هرچی بالا پائین کردم دیدم نمیشه ! والا با این خط هاشون :دی

 

+ سمیه ; ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ ; ٦ آبان ۱۳٩٠